COMPNET PLUS

LET US ALWAYS BE YOUR IT CHOICE

Contact


Hot Line : 086-312-4224

Stand for Business ให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ "สร้างเครือข่ายพันธมิตร" โดยเราให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวตกรรมใหม่กับ นักลงทุน, เจ้าของบริษัท(โรงงาน), เจ้าของบริษัท, เจ้าของห้างหุ้นส่วน, เจ้าของร้านค้า, แฟรนไซส์, และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ รวมทั้งประชาชนที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจครบถ้วนโดยตรงกับผู้มีประสบการณ์ 28 ปี


 • ที่ปรึกษาการลงทุนสัมพันธ์ : บนความร่วมมือด้านข้อมูล วิธีการ...
 • ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ : สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ และผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทใหม่, ...
 • ที่ปรึกษาพัฒนาแผนธุรกิจ : ให้คำปรึกษาในการเขียนแผน ในระดับอุตสาหกรรม, ระดับเครือข่าย, ระดับผู้อุปโภคบริโภค, ...
 • ที่ปรึกษาพัฒนาแผนจ่ายค่าตอบแทนการขาย : ระบบจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในองค์กร, ระดับสมาชิกในเครือข่าย, ...
 • ที่ปรึกษาพัฒนาซอฟแวร์ : ซอฟแวร์ประเภทธุรกิจการตลาดแบบตรง เช่น ซอฟแวร์ร้านสะดวกซื้อ ขายตรงหน้าร้านและสาขา (SML), ซอฟแวร์ประเภทการตลาดขายตรงหลายชั้น Multi level marketing (MLM) , ...
 • ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ทีมงานขาย และซอฟแวร์ ให้กับลูกค้าของโรงงาน
 • ที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัย เป็นที่ยอมรับสู่สาธารณะ ตรงตามความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาพัฒนาแบรนด์และสร้างแบรนด์ใหม่
 • ที่ปรึกษาพัฒนาและนวตกรรมการออกแบบ : ตรา, สัญลักษณ์, โลโก้,...
 • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ : การตลาดด้วยเว็บไซต์, เว็บไซต์โซเชียล,... สินค้าดีจริงเน้นเข้าถึงลูกค้าโดยตรง
 • ที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก ในการทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมทั้งให้คำแนะนำการเปิดธุรกิจใน สปป.ลาว
 • ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาการเขียนบทความ
 • ที่ปรึกษาในแบบที่ต้องการ...


ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 21.00 น.